ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Perfectchoices

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van perfectchoices en op alle met Perfectchoices aangegane overeenkomsten.

Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door perfectchoices is ingestemd.

De website van perfectchoices richt zich op Nederland en het buitenland.

Onder “koper” wordt verstaan, iedere bezoeker van de website, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met perfectchoices in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Perfectchoices behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de website van Perfectchoices en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Perfectchoices is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. perfectchoices is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in zin van de volgende omstandigheden:

de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
een offerte door de koper is getekend en door Perfectchoices is ontvangen in geval door Perfectchoices een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Perfectchoices via elektronische weg is verzonden en door Perfectchoices is ontvangen.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mail adres. Perfectchoices behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.

Koper en Perfectchoices komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Perfectchoices gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Perfectchoices garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s (dollar prijzen geven wij excl. btw), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting tenzij anders aangegeven.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een advertentie of wordt vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

De koper is de prijs verschuldigd die Perfectchoices in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Perfectchoices worden gecorrigeerd.

Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de website vermeld of wordt in de winkel kenbaar gemaakt. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper gecommuniceerd.

Perfectchoices kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de website of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.

4. Betaling

Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald:

vooruitbetaling
ophalen in de winkel
eenmalige incasso
op de door Triple Deal of de website aangeboden manieren.

Perfectchoices kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website of via de winkel van Perfectchoices.

Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven euro 1.000,- worden niet onder rembours bezorgd.

Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie van de potentiële koper, alsook autorisatie, is voldaan.

In het geval door Perfectchoices een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Perfectchoices als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings)verplichtingen heeft moeten maken.

In geval van niet-tijdige betaling is Perfectchoices bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft perfectchoices ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. perfectchoices kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of via haar winkel of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card, Pay Pal of andere methoden dient Perfectchoices de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de koper.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan euro 11.000,-. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.